Natječaj 2020/21

 • Arhiva
 • Kreirano: 23.09.2020.

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Narodne novine HNŽ –a“ br: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 8.  Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja  u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 8/18 i 7/19), Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-30-1471/20 od 19.8.2020. godine,  Izmjena i dopuna Suglasnosti broj:05-02-30-1471-1/20 od 26.8.2020. godine, Dopuna Suglasnosti broj: 05-02-30-1674/20 od 7.9.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Bijakovići raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijem djelatnika na upražnjena radna mjesta

 

A) na određeno radno vrijeme do 15.7.2021. godine :

 1. učitelj razredne nastave – 4 izvršitelja
 2. učitelj hrvatskog jezika – 1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 3. učitelj njemačkog jezika  -  1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 4. učitelj talijanskog jezika – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 5. učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (21 sat tjedno)
 6. učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 7. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 8. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 9. učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)

10.  učitelj informatike – 1 izvršitelj (6 sati tjedno)

11.  učitelj likovne kulture – 1 izvršitelj (9 sati tjedno)

12.  učitelj TZK – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)

13.  učitelj fizike – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)

14.  knjižničar – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

15.  spremačica – 2 izvršitelja (puno radno vrijeme)

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja, a najdalje do 15.7. 2021. godine

 1. 1. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 2. 2. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16 i 89/18 ) trebaju ispunjavati i posebne uvjete  utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a ( „Narodne novine HNŽ-a“ br: 5/00,  4/04,  5/04, 1/14 i 7/16) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada OŠ Bijakovići.

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

-          za radna mjesta učitelja razredne nastave završena najmanje odgovarajuća VSS, VŠS ili SSS

-          za radna mjesta učitelja predmetne nastave završena odgovarajuća VSS ili VŠS, kanonsko poslanje za podučavanje vjeronauka ( odnosi se na radna mjesta učitelja katoličkog vjeronauka)

-          Za radno mjesto knjižničara završena odgovarajuća VSS, VŠS ili SSS

-          Za radna mjesta spremačice završena najmanje osnovna škola

Uz prijavu na natječaj, svaki kandidat treba priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt telefonom:

-      diploma/svjedožba o završenoj stručnoj spremi ( ukoliko je izdana u stranoj državi

dostaviti nostrificiranu diplomu)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje)

-          kratki  životopis

-          dokaz o radnom stažu na poslovima traženim natječajem – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje ili potvrda prethodnog poslodavca

-          potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao u struci nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

-          uvjerenje o državljanstvu( ne starije od 6 mjeseci)

-   izvod iz Matične knjige rođenih ( trajno važeći)

- uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

( ne starije od šest (6) mjeseci)

Kandidati koji budu primljeni za navedena radna mjesta  dužni su  dostaviti: liječničko uvjerenje , ne starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju , ne starije od tri (3) mjeseca.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će  intervju , o čemu će biti na vrijeme obaviješteni. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od natječaja.

Napomena: Prioritet pri upošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz čl.1. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Službene novine HNŽ/K „ broj:6/18), ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom.

Neovjerena, nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Natječaj ostaje otvoren 8 ( osam)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave  na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti, preporučenom poštom, na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića 1

88266 Međugorje

s naznakom „ za natječaj“

 

 

Školski odbor OŠ Bijakovići

 

Popularno