Natječaj za ravnatelja škole

  • Kreirano: 30.05.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA

ŽUPANIJA – KANTON

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

Ur. broj: 04-01-305/21

Bijakovići, 28.5.2021

Na temelju članka 97. i čl. 98 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine HNŽ-a“ broj: 5/00,  4/04, 5/04, 1/14, 7/16),  članka 64. Statuta Osnovne škole Bijakovići, Odluke Školskog odbora, broj: 04-01-303/21 od 28.5.2021. godine, a po dobivenoj Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-919/21 od 17.5.2021. godine, Školski odbor OŠ Bijakovići raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljicu škole

1. Ravnatelj/ravnateljica škole - 1 izvršitelj

Uvijeti natječaja

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. Ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNŽ-u

2. Ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi

3. Ima visoku ili višu stručnu spremu

4. Nije kazneno kažnjavan

5. Nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

6. Nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

Člankom 7. stavak 1.točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („ Službene novine FBiH“ br:33/04, 56/05, 7/07, 9/10 i 90/17) i čl.18. Zakona o dopunskim pravima branitelja ( „Narodne novine HNŽ“ br.6/18), određeno je da branitelji i članovi njihovih obitelji imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene preslike):

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti  rješenje o nostrifikaciji diplome ),

- potvrda o radnom iskustvu u djelatnosti u osnovnom odgoju i obrazovanju,

- izvod iz Matične knjige rođenih,

- životopis,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest (6) mjeseci),

- uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

- izjave o ispunjavanju posebnih uvjeta za imenovanje iz točaka 5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa,

- uvjerenje Službe za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- program rada za mandatno razdoblje

Izabrani kandidat po prijemu u radni odnos, odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužan dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest (6) mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri (3) mjeseca).

Ravnatelj/ravnateljica škole imenuje se na mandat od četiri (4) godine.

Rok podnošenja prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja.

Neovjerene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni, u roku osam (8) dana, od dana donošenja odluke o imenovanju .

Prijave s potrebnom dokumentacijom, izvornike ili ovjerene preslike, preporučeno dostaviti na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića 1

88 266 Međugorje

s naznakom:“ Natječaj za ravnatelja škole - Natječajno povjerenstvo“ – NE OTVARATI

Školski odbor OŠ Bijakovići

Popularno