PONOVLJENI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA FIZIKE

  • Arhiva
  • Kreirano: 17.05.2012.

 

 

 

Ur. broj: 04-01- 158/12

Bijakovići, 04.05.2012. godine

 

U skladu s člankom  85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  ( „Narodne novine „HNŽ-a br. 5/00, 4/04, i 5/04),   članka 55. Statuta Škole, članka 10.Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja  u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ-a broj 3/09),  suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i športa broj: 05-02-40-813/12 od 02.04.2012.,  Školski odbor Osnovne škole Bijakovići na sjednici održanoj 30.04.2012. ponovno  raspisuje

NATJEČAJ

Za prijem djelatnika na upražnjeno radno mjesto u školskoj 2011./2012.

 

1.  -  učitelj fizike – 1 izvršitelj ( 10 sati tjedno) - određeno radno vrijeme do povratka

djelatnika s bolovanja, a najdalje do konca nastavne 2011./2012. godine

 

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta  utvrđenih Zakonom trebaju imati najmanje višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera.

Uz prijavu na natječaj svaki kandidat treba priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt telefonom:

-     dokaz o stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje)

-          kratak životopis

-          uvjerenje o nekažnjavanju

-          dokaz o radnom stažu na poslovima traženim natječajem

-          potvrda Zavoda za zapošljavanje  o dužini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

-          uvjerenje o državljanstvu

-  izvod iz matične knjige rođenih

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Natječajno povjerenstvo će provesti pismeno testiranje  i usmeni intervju  o čemu će  biti na vrijeme obaviješteni.

Natječaj ostaje otvoren 8 ( osam)  dana od dana objavljivanja.

Prijave i potrebnu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji  dostaviti osobno ili  na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

pošta 88266 Međugorje

s naznakom „ za natječaj“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Školski odbor OŠ Bijakovići

Popularno

Krunica

  • Arhiva
  • Kreirano: 17.10.2016.